Team Members

Dr Praveen Srivastava

Dr Praveen Srivastava

Founder and CEO

Manish Bhiwandkar

Manish Bhiwandkar

VP Business Development

Vishal Jadhav

Vishal Jadhav

Asst. Manager

Nayan Swami

Nayan Swami

Project Coordinator

Vishal Chaturvedi

Vishal Chaturvedi

Aircraft Engineer

Nitin Sawant

Nitin Sawant

Business Development Manager